လစဉ်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်မော်တော်ယာဉ်နှင့်အခြားလုပ်ငန်းသုံး/လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သောအရစ်ကျချေးငွေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

 • မှတ်ပုံတင်
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း
 • ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူဓါတ်ပုံ။

 

ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက

 • လစာထောက်ခံချက် (၆လစာ)

 

လုပ်ငန်းရှိပါက

 • လုပ်ငန်းလိုင်စင်
 • အခွန်(၃)နှစ်စာ
 • လုပ်ငန်း ဓါတ်ပုံ

 

လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါက

 • Financial Report (၃)နှစ်စာ
 • Bank Statement (၆)လစာ(ရှိလျှင်)
 • အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မူရင်း
 • Owner Book မူရင်း
 • အခွင့်ရကုန်စည်ရောင်းချသူနှင့် အိမ်ထောင်စု ဝင်(၁)ဦးအာမခံလက် မှတ်ရေးထိုးရမည်။