လစဉ်ဝင်ငွေဖြင့်အရစ်ကျပေးချေခြင်းအားဖြင့်အိမ်ရာပိုင်ဆိုင်စေမည့်ချေးငွေအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

 • မှတ်ပုံတင်(သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း
 • ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူ ဓါတ်ပုံ
 • အရောင်းအဝယ် စာချုပ်မူရင်း
 • Owner Book မူရင်း
 • အခွင့်ရအိမ်ရာရောင်းချသူနှင့် အိမ်ထောင်စု ဝင်(၁)ဦးအာမခံလက် မှတ်ရေးထိုးရမည်

 

ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက

  • လစာထောက်ခံချက် (၆လစာ)

 

လုပ်ငန်းရှိပါက

  • သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်(သို့)သက်တမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်၊ လုပ်ငန်းလိုင်စင်၊
  • အခွန်(၃)နှစ်စာ၊
  • လုပ်ငန်း ဓါတ်ပုံ

 

လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ပါက

  • Financial Report (၃)နှစ်စာ
  • Bank Statement (၆)လစာ(ရှိလျှင်)