အသေးစားနှင့်အလတ်စား company/မိသားစုလုပ်ငန်းများကိုပိုမိုတိုးတက်အောင်မြင်ရန် လိုအပ်သော ငွေကြေးအရင်းအမြစ် အတွက် SME Loan ကိုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

 • မှတ်ပုံတင်(သို့) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း
 • နေထိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • လျှောက်ထားသူဓါတ်ပုံ။

 

လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ

 • သက်တမ်းရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်(သို့)သက်တမ်းရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်
 • အခွန်(၃)နှစ်စာ
 • လုပ်ငန်း ဓါတ်ပုံ
 • လက်ရှိလုပ်ငန်းတွင် ဝန်ထမ်းဉီးရေစာရင်း(ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက-MYCO ၏DICA 7 မျက်နှာ
 • ချေးငွေလျှောက်လွှာ
 • ချေးငွေအသုံးပြုမည့်ရည်ရွယ်ချက်
 • ဒါရိုက်တာအဖွဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်။

 

ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

 • Financial Report (၃)နှစ်စာ
 • Bank Statement ( ၆)လစာ(ရှိလျှင်)။

 

အာမခံနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များ

 • ဘိုးဘွားပိုင်မြေ(ဆက်စပ်စာချုပ်စာတမ်းများ)
 • ဂရန်မြေ(ငွေချေးသူအမည်ပေါက်ဖြစ်ရမည်။ )
 • မြေပုံမြေရာဇဝင် (၁၀၅,၁၀၆) ဘဏ်ငွေချေး ရန်(၆)လ အတွင်းကူးယူ ထားခြင်းဖြစ်ရမည်။